Uchwała nr XXII/216/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 - 2020 Na podstawie art. 18 ust. 1, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/216/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXI/149/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 - 2020 +”,
2)  w treści załącznika wyrazy „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 - 2020” zastępuje się wyrazami „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 - 2020 +”,
3) w treści załącznika wyrazy „2015 - 2020” zastępuje się wyrazami „2015 - 2020 +”,
4) w pkt 12.5 „Harmonogram działań - wdrożenie przedsięwzięć”, w tabeli nr 12.5-1  „Harmonogram działań - gmina”,  po lp. 4.2 dodaje się lp. 4.3 w brzmieniu: „4.3. Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzenia oświetleniem)”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
Uzasadnienie
Wprowadza się zmianę w nazwie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020”, gdyż ma on obejmować swoim zakresem przedsięwzięcia planowane do realizacji w kolejnych latach następujących po 2020 r. Niezbędne jest więc  określenie „na lata 2015-2020 +”. Ponadto w harmonogramie działań, w tabeli nr 12.5-1 dodaje się zadanie, określone jako lp. 4.3, które umożliwi modernizację systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zasięgiem cały obszar administracyjny Gminy Nowa Wieś Wielka. Po wprowadzeniu zmian będzie opisywał kierunki działań na lata 2015-2020+, zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Wdrożenie zapisów dokumentu wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zaktualizowany dokument umożliwi ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wielu przedsięwzięć w perspektywie 2020 +.

Załącznik - tabela (18kB) word  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:07:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67