Uchwała nr XIX/172/20zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jastrzębiej i Kasztanowej we wsi Brzozaz dnia 22 września 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) uchwala się, co następuje: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/172/20
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jastrzębiej i Kasztanowej we wsi Brzoza
z dnia 22 września 2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§  1. W uchwale Nr XIII/102/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jastrzębiej
i Kasztanowej we wsi Brzoza (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 135 poz. 2064),  w § 12 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:  
„e) zaopatrzenie  w energię  cieplną – z indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem paliw, takich jak: gaz, lekki olej opałowy, węgiel kamienny, energia elektryczna,  odnawialne źródła energii o mocy do 100 kW z wyłączeniem energii wiatru.".
 
§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały:
1)      załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2)      załącznik nr 2, zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany planu,
3)      załącznik nr 3, zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  
otrzymują kolejną numerację 4,5,6 do uchwały.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Z1 - rysunek planu (7037kB) pdf

Z2 - ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC JASTRZĘBIEJ I KASZTANOWEJ WE WSI BRZOZA (12kB) word

Z3 - ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH (12kB) word
 
 
 
 
 
 
                                     


 
 
Uzasadnienie
Uchwała nr XIII/102/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic  Jastrzębiej  i Kasztanowej we wsi Brzoza ustala zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych, ekologicznych źródeł energii. Istnieje  duże pole  interpretacji  tego przepisu, skutkiem czego  może być jego zrównanie z „odnawialnymi źródłami energii”. Konieczność zmiany planu wynika z wprowadzenia na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261) legalnej definicji odnawialnych źródeł energii. W myśl przywołanej ustawy źródłami energii odnawialnej są energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, energia fal i pływów morskich, energia otrzymywana z  biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Do odnawialnych źródeł energii nie zalicza się gazu ziemnego, gazu propan-butan. 
Polska Spółka Gazownictwa zamierza realizować na obszarze planu sieć dystrybucji gazu oraz przyłącza odbiorców. Obecnie, m.in. na podstawie zmienianej uchwały, jest sporządzany projekt budowlany sieci gazociągowej gazu ziemnego. Obowiązujące ustalenia planu  miejscowego w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną uniemożliwiają realizację indywidualnych przyłączy do budowanej sieci gazowej. Warunkiem korzystania z sieci gazowej  jest likwidacja ograniczeń w zakresie rodzaju paliw służących do zaopatrzenia
w energię cieplną. Proponowana zmiana umożliwi również zasilanie w energię cieplną z paliw,  takich jak: gaz, lekki olej opałowy, węgiel kamienny, energia elektryczna, odnawialne źródła energii o mocy do 100 kW. Z uwagi na intensywną zabudowę budynkami jednorodzinnymi  nie dopuszcza się możliwości korzystania z energii wiatru.
Proponowana zmiana jest zbieżna z polityką przestrzenną określoną w uchwale
Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, wraz ze zmianą dokonaną  na podstawie uchwały Nr XLII/369/14  z dnia 29 września 2014 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. 4514 z dnia 2020-09-29

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 października 2020, 08:46:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33