Uchwała nr XVIII/166/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 16 lipca 2020w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/166/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 lipca 2020


w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:
1)      odpady niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości;
2)      szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia i odpady niebezpieczne, zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w każdej ilości;
3)      bioodpady – w każdej ilości;
4)      odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 0,5 tony na gospodarstwo domowe na rok;
5)      odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w każdej ilości;
6)      odpady tekstyliów i odzieży – w każdej ilości.
 
§ 3.
Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:
1)      odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywa się jeden raz na 2 tygodnie;
2)      odbiór odpadów segregowanych, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło odbywa się jeden raz w miesiącu;
3)      odbiór bioodpadów:
      a)  w okresie od 1 kwietnia do 31 października –  odbywa się jeden raz na 2 tygodnie,
b)  w okresie od 1 listopada do 31 marca – odbywa się jeden raz w miesiącu.
 
§ 4. Określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zbieranymi w gospodarstwach domowych odpadami komunalnymi:
1)      papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło należy zbierać w workach przeznaczonych do zbierania tych odpadów lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2)      bioodpady mogą być umieszczane  w workach przeznaczonych do zbierania tych odpadów, kompostowane we własnym zakresie na terenie nieruchomości lub przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3)      przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4)      zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady lub umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5)      meble i inne odpady wielkogabarytowe można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub bezpośrednio z nieruchomości, w ramach organizowanej jeden raz w roku objazdowej zbiórki tego rodzaju odpadów;
6)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do placówek zbierania tego rodzaju odpadów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7)      odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych  można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 0,5 tony na gospodarstwo domowe na rok;
8)      zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazywać do specjalistycznych punktów zajmujących się ich odbiorem lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9)      odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10)  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
§ 5.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych położone na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka świadczą usługi w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz.12.00 w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 14.00 w okresie od 1 kwietnia do 31 października, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
§ 6. Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka przekazują odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych we własnym zakresie i na własny koszt.
 
§ 7. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.
  
§ 8. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości  mogą zgłaszać zastrzeżenia do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka telefonicznie, pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście. Uwagi należy zgłaszać w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.
 
 § 9. Traci moc uchwała Nr XXXII/243/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4116).
  
§ 10. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z wyjątkiem § 2 pkt 5, 6, § 3 pkt 3 oraz § 4 pkt 9 i 10, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.
 
 
    
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale jest konsekwencją zmian w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 


-------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1649  oraz z 2020 r. poz.  284, 374, 568 i 695.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. 3799 z dnia 2020-07-24

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 11:05:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99