Uchwała nr XVII/161/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2020w sprawie uznania petycji Koalicji Polska Wolna od 5G za niezasługującą na uwzględnienieNa podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/161/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie uznania petycji Koalicji Polska Wolna od 5G za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznaje się, że wniesiona przez Koalicję Polska Wolna od 5G w dniu 9 kwietnia 2020 r. petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, nie zasługuje na uwzględnienie.
 
§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


 
Uzasadnienie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka przeanalizowała stan faktyczny i prawny dotyczący złożonej petycji i przestawiła stanowisko w sprawie złożonej petycji. Gmina nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych jako zadanie własne. Na chwilę obecną nie widzi się zagrożenia dla zdrowia ludzkiego z powodów wskazanych w uzasadnieniu petycji. Na  terenie Gminy nie ma jeszcze żadnych elementów infrastruktury 5G, a ponadto nie ma badań, których wyniki jednoznacznie wskazywałyby na takie zagrożenie.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 10:51:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71