Uchwała nr XVI/154/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020w sprawie wyrażenia zgody zamianę nieruchomości gminnej położonej w PrądocinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/154/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


w sprawie wyrażenia zgody zamianę nieruchomości gminnej położonej w Prądocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gminnej, stanowiącej drogę dojazdową, oznaczonej jako działka ew. nr 22/1 o pow. 0,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00109646/1, na nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 19/2 o pow. 0,1741 ha, wydzieloną na cele komunikacyjne, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00061422/6, stanowiącą własność osoby fizycznej, obydwie położone w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

U z a s a d n i e n i e
Nieruchomość gminna, stanowiąca drogę dojazdową do użytków rolnych, oznaczona jako działka ew. nr 22/1 o pow. 0,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00109646/1, przebiega wzdłuż  działek ew. nr 25/1 i nr 19/3, które są własnością jednego właściciela, tworząc nieregularne granice. Wydzielona nieruchomość na cele komunikacyjne, oznaczona jako działka ew. nr 19/2 o pow. 0,1741 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00061422/6, stanowiąca własność osoby fizycznej, przebiega wzdłuż granicy działki nr 19/3 i nr 18/4, umożliwiając połączenie z drogą publiczną dla kilku nieruchomości. Zamiana przedmiotowych nieruchomości będzie  korzystna dla Gminy, ponieważ stworzy możliwość dostępu do drogi publicznej dla kilku nowopowstałych nieruchomości, natomiast rolnikowi ułatwi gospodarowanie  na posiadanych gruntach. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości.       
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:48:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117