Uchwała nr XVI/153/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie i Prądocinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/153/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie i Prądocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów w Brzozie i Prądocinie.
 
§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego pokrywają się z granicami geodezyjnymi dz. ew. nr 410/4, 410/17 i 410/21 w Brzozie oraz dz. ew. nr 111/7 w Prądocinie, przedstawionymi na złącznikach graficznych nr 1 i nr 2, stanowiących  integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3. Opracowanie będzie obejmowało problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


 
UZASADNIENIE
Wskazane w uchwale tereny są objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  uchwalonymi w latach 1999 - 2005. Upływ czasu, zmieniające się oczekiwania i możliwości realizacji inwestycji wyraźnie wskazują na potrzebę dokonania zmian planistycznych. W wyniku podjęcia prac planistycznych przewiduje się osiągnięcie następujących celów:
1)      teren objęty załącznikiem nr 1  - zmiana linii zabudowy umożliwiająca budowę budynków w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,
2)      teren objęty załącznikiem nr 2 - zmiana linii zabudowy ograniczonej liniami elektroenergetycznymi.
Przeprowadzona analiza, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykazała, że w celu umożliwienia realizacji celów na omawianych obszarach uzasadnione jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany są zbieżne z polityką przestrzenną określoną w uchwale Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, wraz ze zmianą dokonaną  na podstawie uchwały Nr XLII/369/14  z dnia 29 września 2014 r.
Łączna powierzchnia terenów objętych opracowaniem planu wynosi  ok. 1,1119 ha.
 

Załącznik nr 1 - Brzoza (249kB) plik

Załącznik nr 2 - Prądocin (490kB) plik
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124