Uchwała nr XVI/152/20zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 z dnia 26 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/152/20
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020
z dnia 26 maja 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 wprowadza  się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu kwotę 57.765.180,85 zł zastępuje się kwotą 57.867.924,27 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 16.084.139,08 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 12.030.333,00 zł,   
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 433.840,63 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą  337.682,10 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 148.941,47 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 188.740,63 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą  57.530.242,17 zł,    
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 59.043.180,85 zł zastępuje się kwotą  59.145.924,27 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące po zmianach  wynoszą 51.230.104,25 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian i wynoszą  23.446.297,11 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 3.064.220,58 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 584.476,84 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą  7.915.820,02 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 7.915.820,02 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.278.000,00 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.278.000,00 zł,        
14) w § 4 Przychody budżetu  pozostają bez zmian i wynoszą 5.086.693,78 zł, rozchody  wynoszą 3.808.693,78 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 174.970,00 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 110.000,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.278.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 3.808.693,78 zł,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie (84kB) pdf

Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach i wydatkach (118kB) pdf

Załącznik nr 2 - dochody (352kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki (364kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (65kB) pdf

Załącznik nr 5- zadania zlecone (121kB) pdf

Załącznik nr 6 - dotacje (71kB) pdf

Załącznik nr 7 - programy i projekty (109kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:37:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99