Uchwała nr XVI/151/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/151/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia                2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:
a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych oraz wydatków majątkowych dla roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, wprowadzonej uchwałą Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2020, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych. W załączniku wykazu przedsięwzięć  zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz kwotę limitu dla roku 2020 o planowaną kwotę    w wysokości 834.339,00 zł, z dofinansowania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na „Budowę ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie”. Z chwilą podpisania umowy na dofinansowanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zwiększona wartość inwestycji o kwotę dofinansowania nie przekraczającym 50% kosztów kwalifikowanych.


Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (514kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (127kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (79kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:25:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116