Uchwała nr XVI/150/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), po zapoznaniu się z: - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok, - sprawozdaniem finansowym, - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, - informacją o stanie mienia Gminy Nowa Wieś Wielka, - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/150/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), po zapoznaniu się z: - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok, - sprawozdaniem finansowym, - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, - informacją o stanie mienia Gminy Nowa Wieś Wielka, - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka złożył Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia komunalnego gminy, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 

----------------------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1649  oraz z 2020 r. poz.  284, 374, 568 i 695.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117