Uchwała nr XVI/149/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XVI/149/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) uchwala się, co następuje


§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rada gminy jest zobligowana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, złożonego przez wójta gminy. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka w ustawowym terminie przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka sprawozdanie finansowe wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
-------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1649  oraz z 2020 r. poz.  284, 374, 568 i 695.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:18:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110