Uchwała nr XVI/148/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 maja 2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka wotum zaufaniaNa podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/148/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 maja 2020


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty o raporcie o stanie Gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz  uchwał rady gminy. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 26 maja 2020 r. przedstawił Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, wraz z udziałem mieszkańców, Rada Gminy, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 czerwca 2020, 10:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109