Uchwała nr XV/146/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 maja 2020sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy w drodze przetarguNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/146/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 maja 2020


sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża  się zgodę na oddanie w  dzierżawę  w drodze przetargu  na okres do lat dziesięciu nieruchomości rolnych wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


U z a s a d n i e n i e
 
Grunt opisany w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Gmina nie prowadzi działalności rolniczej, wobec czego jedną  możliwością utrzymania użytków  rolnych we właściwej kulturze rolnej jest ich wydzierżawienie na cele rolne.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wydzierżawienie lub przedłużanie istniejących umów na dzierżawę nieruchomości powyżej 3 lat.  --------------------------------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 maja 2020, 08:08:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254