Uchwała nr XV/144/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 maja 2020sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne GminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/144/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 maja 2020


sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża  się zgodę na oddanie w  dzierżawę  na okres do lat dziesięciu nieruchomości rolnych wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz obecnych dzierżawców, lub ich następców prawnych.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu  na okres do lat 10,  nieruchomości rolnych, na które obecni dzierżawcy nie wyrażą woli dalszego ich dzierżawienia, lub zrezygnowali z dzierżawy w czasie jej trwania, wymienionych
w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


U z a s a d n i e n i e  
 
Grunty opisane w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, są położone na  terenach gdzie występują częściowo miejscowe plany  zagospodarowania przestrzennego.
Z uwagi na małe zainteresowania ich nabywaniem na cele inwestycyjne,  obecnie najlepszą formą ich   wykorzystanie jest ich przeznaczenie   pod uprawy rolne. Obowiązujące   umowy dzierżawy wygasają w bieżącym roku  w związku z czym  celowe jest ich przedłużenie. Jeżeli obecni dzierżawcy nie wyrażą woli dalszej ich dzierżawy, lub zrezygnują z  dzierżawy w trakcie ich trwania to nieruchomości zostaną wydzierżawione stosownie do art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gmina nie prowadzi działalności rolniczej, wobec czego jedną  możliwością utrzymania użytków  rolnych we właściwej kulturze rolnej jest ich wydzierżawienie na cele rolne.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wydzierżawienie lub przedłużanie istniejących umów na dzierżawę nieruchomości powyżej 3 lat.  

-------------------------------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 maja 2020, 08:05:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256