Uchwała nr XIII/139/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2019 r., sygn. akt PR Pa 293.2019, oraz udzielenia odpowiedzi na skargęNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/139/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2019 r., sygn. akt PR Pa 293.2019, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się przekazać skargę Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2019 r., sygn. akt PR Pa 293.2019, kierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, doręczoną do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 7 stycznia 2020 r., na uchwałę Nr XX/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. i uchwałę zmieniającą Nr XXXII/242/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oraz udzielić odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy, według treści jak w załączniku nr 2 do uchwały, i przekazać ją wraz ze skargą (załącznik nr 1) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

§ 2. 1. Do przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz do podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może ustanowić pełnomocników procesowych.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Uzasadnienie
W związku ze skargą Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy  na uchwałę Nr XX/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. i uchwałę zmieniającą Nr XXXII/242/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, konieczne jest podjęcie uchwały w zakresie wszystkich czynności, które należy wykonać zgodnie z przepisem art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 

--------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

Załącznik nr 1 - treść skargi (1255kB) pdf

Załącznik nr 2 - odpowiedź (17kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 13:15:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51