Uchwała nr XIII/136/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 2068 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/136/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 2068 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1)     prowadzenia robót w pasie drogowym;
2)     umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3)     umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4)     zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.
 
§ 2.
1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
Elementy pasa drogowegoWysokość stawki opłaty
jezdnia do 20% szerokości, opaski, zatoki autobusowe, zatoki postojowe 3,00 zł
jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokości6,00 zł
  jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia 9,00 zł
chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne 3,00 zł
pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni1,50 zł
 
   2. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa
w § 1 pkt 1, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł.
 
   § 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym:  
 
  
Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym  

w jezdni  
w chodniku w poboczu
60 zł 45 zł 30 zł
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 złobiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 złbiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł
        
 
   § 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:

Opłata za powierzchnię zajęcia pasa drogowego – punkty handlowe
i gastronomiczne - sezonowe 
Opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamyOpłata za powierzchnię zajęcie pasa drogowego – inne
3,00 zł   2,00 zł/m2 powierzchni reklamy 2,00 zł  
 
            
 
2. Za zajęcie powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekty budowlane infrastruktury telekomunikacyjnej, za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni opłata wynosi 0,20 zł.
 
§ 5. Wysokość stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 4, ustala się w wysokości 3,00 zł/m2/dzień.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz.Urz. Woj.-Kuj. Pom. Nr 56, poz. 899,  zm. Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1637).
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
 


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o drogach publicznych, dotyczące między innymi obniżenia maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W związku z tym konieczne jest dostosowanie stawek na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka stawek do aktualnie obowiązujących.


-------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 13:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49