Uchwała nr XIII/131/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/131/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się w 2020  r. pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w kwocie 24.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) na dofinansowanie prowadzenia w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego, świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD oraz kosztów osobowych z tytułu wynagrodzenia pracownika.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


Uzasadnienie
W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2019 r. terminu obowiązywania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Powiatem Bydgoskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Wójt Gminy wnosi o dofinansowanie w 2020 r. kosztów funkcjonowania Ośrodka Zamiejscowego ze środków budżetu Gminy, poprzez pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych w kwocie 24.000,00 zł z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego oraz wynagrodzenia pracownika. Prowadzenie rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy i kontynuacja porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy w tym zakresie leży w interesie mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka. Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzielenie pomocy finansowej należy do kompetencji  rady gminy.--------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1649.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:51:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32