Uchwała nr XIII/128/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/128/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 56.812.882,63 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 15.735.296,63 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 12.099.785,00 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 363.840,63 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą 288.740,63 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 188.740,63 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i  wynoszą 56.524.142,00 zł,    
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 58.090.882,63 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 50.851.864,06 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian i wynoszą  23.453.382,40 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.964.220,58 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 514.476,84 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.239.018,57 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 7.239.018,57 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.278.000,00 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.278.000,00 zł,        
14) w § 4 Przychody budżetu  pozostają bez zmian i wynoszą 5.086.693,78 zł, rozchody  wynoszą 3.808.693,78 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 174.970,00 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi  133.742,30 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.278.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 3.808.693,78 zł,  
18) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
   
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 [1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,


Uzasadnienie (67kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach i wydatkach (116kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy (352kB) pdf

Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (61kB) pdf

Załącznik nr 4 - Dotacje (71kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43