Uchwała nr XII/125/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2019w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/125/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2019


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r., stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                            
 

Uzasadnienie
Zgodnie z § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, Komisja Rewizyjna działa
na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia Radzie Gminy najpóźniej do końca lutego roku, którego dotyczy plan.
-----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5995.


Załącznik - plan kontroli (14kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:18:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25