Uchwała nr XI/113/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/113/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/14/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. poz. 419,  zm. z 2019 r. poz. 5848), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) uchyla się odnośniki nr 1 i 2,
b) w pkt VII. Oświadczenia uchyla się pkt 1 i 2,
2) w załączniku nr 2 uchyla się odnośnik nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 


 
Uzasadnienie

Proponowane zmiany wynikają z konieczności skorygowania części treści załączników do zakresu przedmiotowego uchwały, która dotyczy warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwoju sportu.
 ----------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (29 listopada 2019, 10:14:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360