Uchwała nr XI/112/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2019w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/112/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/115/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Wielkiej (ze zm.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 
 
 
 
 


Uzasadnienie
Przyjęcie nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej podyktowane jest zmianą zakresu zadań w związku z wyodrębnieniem Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktury Ośrodka.
 ---------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.

Załącznik - STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ (59kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (29 listopada 2019, 10:12:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327