Uchwała nr XI/110/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/110/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w  sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M.P. poz. 1017), z  kwoty  58,46 zł za 1 dt  do kwoty 40,00 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz.  6500).

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 
     


 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca upoważnił  radę  gminy  do  podejmowania  uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia  18 października 2019 r.  średnia  cena  skupu  żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających  rok  podatkowy 2019 wynosi 58,46 za 1 dt
(1 decytona (dt ) = 0,1  tony (t) = 1 kwintal = 100 kg). 
58,46 zł  x    5 dt  = 292,30 zł   (od 1 ha gruntów rolnych)
58,46 zł  x 2,5 dt  = 146,15 zł   (od  1 ha przeliczeniowego gruntów)
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy  o  podatku  rolnym rada gminy jest uprawniona do obniżania cen skupu określonych w ust. 2  ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.  
40,00 zł  x    5 dt  = 200,00 zł   (od 1 ha gruntów rolnych)
40,00 zł  x 2,5 dt =  100,00 zł   (od  1 ha przeliczeniowego gruntów).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą z siedziba w Przysieku w dniu 18 listopada 2019 r., znak: L.d.Z.1107/KPIR/2019.

-----------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (29 listopada 2019, 10:06:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309