Uchwała nr XI/109/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2170) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/109/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2170) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,92 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m ²powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,81 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych), w rozumieniu § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki o takim charakterze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),  dla których stawka wynosi 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6501).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 
 


 
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z ty że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnej granicy stawek określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 ( M.P. poz. 738).
Stawki maksymalne są wyższe w porównaniu z 2019 r. o 1,8%.
Do wysokości stawek maksymalnych podniesione zostały stawki od:
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego;
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym;
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;  
Podwyższone zostały stawki od:
- gruntów  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 0,89 zł do kwoty -  0,92 zł
- gruntów pozostałych z kwoty 0,46 zł do kwoty 0,50 zł,
- budynków mieszkalnych z kwoty 0,77 zł do kwoty 0,81 zł,
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 18,50 zł
do   kwoty 20,50 zł
- budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych) z kwoty 7,66 zł do kwoty 8,05 zł .
Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek obowiązujących w  2019 r. zwiększy wpływy budżetowe.


[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.


metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (29 listopada 2019, 10:04:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299