Uchwała nr XI/108/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2019w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 280) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/108/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 280) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                              
                                                                
 


 
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem. Art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy określa, że zasady ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT związanego z zakładem budżetowym określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy). W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione. 

--------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.


Załącznik - Zasady (30kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (29 listopada 2019, 10:01:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269