Uchwała nr X/101/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2019w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Osielsko wyrażonego uchwałą nr IV/44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOKNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/101/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2019


w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Osielsko wyrażonego uchwałą nr IV/44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Popiera się stanowisko Rady Gminy Osielsko wyrażone uchwałą nr IV/44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, zobowiązując do przesłania stanowiska, o którym  mowa w § 1, do:
1) Prezesa Rady Ministrów,
2) Ministra Środowiska.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:
W związku z zaistniałymi problemami w realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.) Rada Gminy Nowa Wieś Wielka popiera stanowisko Rady Gminy Osielsko i tym samym wyraża sprzeciw wobec podejmowanych działań skutkujących znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Rada Gminy  stoi na stanowisku, że regulacja gospodarki odpadami komunalnymi winna nastąpić w oparciu o rozwiązania systemowe, podjęte przez ustawodawcę w sposób kompleksowy, poprzez ustalenie górnych stawek opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów przez RIPOK-i, w formie stosownego aktu prawnego.
--------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.


Załącznik - pismo (32kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2019, 07:55:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209