Uchwała nr IX/94/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 września 2019w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali gminnych w Nowej Wsi Wielkiej i BrzozieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/94/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali gminnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej na okres do lat 10, lokal użytkowy o pow. 56,90 m2, w budynku przy ul. Bydgoskiej 2 w Nowej Wsi Wielkiej, na działce ew. nr 159/13, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00097092/4, oraz lokal o pow. 49,16 m2, w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b, na działce  ewidencyjnej numer 117/14, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00098637/4, stanowiące własność Gminy Nowa Wieś Wielka, na rzecz dotychczasowego najemcy, obecnie występującego pod firmą Orange Polska z siedzibą w Warszawie , 02-326 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 160.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Uzasadnienie
Pomieszczenia w budynkach gminnych przy ul. Bydgoskiej 2 w Nowej Wsi Wielkiej oraz  wielofunkcyjnym w Brzozie przy ulicy Przemysłowej 1b, są wynajmowane od 1 stycznia  1989 r. przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne,  występujący obecnie pod firmą Orange Polska. Obowiązujące umowy na najem wskazanych lokali wygasają z dniem 31 grudnia 2019 r. Firma jest zainteresowana dalszym ich przedłużeniem. Obecna stawka czynszu wynosi  netto 13,35 zł za m2 lokalu miesięcznie. Odpłatność za ogrzewanie i inne opłaty związane z użytkowaniem lokalów są objęte oddzielnymi umowami. Dla dalszego świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej przez wymieniony podmiot wskazana jest współpraca ze strony Gminy w zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń. Mając na względzie dostępność i prawidłową obsługę mieszkańców w zakresie prowadzonej działalności przez Orange Polska przedłużenie umów jest celowe i uzasadnione. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wyrażanie zgody na przedłużanie istniejących umów na dzierżawę nieruchomości powyżej 3 lat.      

---------------------------------------------
[1]Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 12:41:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204