Uchwała nr IX/93/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 września 2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Centrum” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/93/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Centrum”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś Wielka.
2. Granice obszaru objętego planem obejmują teren ograniczony trasą kolejową oraz ulicami: Bydgoską, Kwiatową i Komunalną, w sposób graficzny są przedstawione w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


 
UZASADNIENIE
Dla obszaru wskazanego w załączniku do uchwały obowiązują ustalenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 2000 i 2005.  Obszar sporządzanego planu będzie obejmował powierzchnię około 19 ha, jest on w dużej części  zagospodarowany. Na części obszaru przewidzianego do sporządzenia planu możliwa jest wprawdzie budowa kompleksu sportowego, jednak taki kompleks powstał już przy Alei Pokoju. Obowiązujące plany nie pozwalają na pełne zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy. Od kilku lat są sygnalizowane potrzeby w zakresie rozwoju bazy oświatowej i kulturalnej oraz budowy siedziby Urzędu Gminy. Aby zaspokoić te potrzeby  konieczna jest zmiana ograniczeń określonych w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących funkcji terenów, układu komunikacji, parametrów możliwej nowej zabudowy. Przeprowadzona analiza, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykazała, że w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w oparciu o tereny będące głównie własnością Gminy, uzasadnione jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany są zgodne z polityką przestrzenną określoną w uchwale Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, wraz ze zmianą dokonaną  uchwałą Nr XLII/369/14 z dnia 29 września 2014 r.

-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309.
[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524.

Załącznik - mapa (462kB) plik
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 12:39:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161