Uchwała nr IX/92/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/92/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVI/203/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 1514), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 5 ust. 3, w tabeli, lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 
             
Lp. Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja % stawki nauczyciela mianowanego
2. Dyrektor szkoły, liczącej:
- do 9 oddziałów
- 10 - 17 oddziałów
- powyżej 17 oddziałów

60 %
65 %
70 %
3. Wicedyrektor szkoły, liczącej:
- do 17 oddziałów
- powyżej 17 oddziałów

50%
55%
 
2)      § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 8. 1. Z utworzonego w budżecie Gminy funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, przeznacza się:
1) 30% na nagrody Wójta Gminy;
2) 70% na nagrody dyrektorów.”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na organie prowadzącym szkoły i przedszkola ciąży obowiązek utrzymania średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka pozwoli na utrzymanie co najmniej średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r.
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r., poz. 4912 z dnia 2019-09-18

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 12:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159