Uchwała nr IX/91/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 września 2019w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie rozwoju sportu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/91/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie rozwoju sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania zdania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowa Wieś Wielka, zwanej dalej „Gminą”.
  
§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu, jaki Gmina zamierza osiągnąć,
jest w szczególności:
1) poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie coraz lepszych wyników sportowych  przez członków klubów sportowych,
2) poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
  
§ 3. Zadanie własne, o którym mowa w § 1, jest realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych klubom sportowym, które:
1) działają na obszarze Gminy,
2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
3) zrzeszają zawodników posiadających licencję, kartę zgłoszenia lub inny dokument   uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
4) nie działają w celu osiągnięcia zysku.
  
§ 4. 1. Udzielenie dotacji celowej odbywa się na wniosek klubu sportowego. Wzór wniosku określony jest w aktualnych przepisach powszechnie obowiązujących.
   2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być realizowane w roku następnym, za wyjątkiem roku 2019, w którym wnioski można składać w terminie 30 dni
od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
  
§ 5.
1. Wnioski złożone przez kluby sportowe opiniuje komisja powołana
przez Wójta Gminy.
   2.  Przy opiniowaniu wniosku uwzględnia się w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy;
2) kalkulację kosztów realizowanego zadania;
3) jakość realizowanego zadania i kwalifikacje osób je realizujących;
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
    na realizację zadania;
5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą;
6) promocję Gminy poprzez sport.
   3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków dokonuje Wójt Gminy,
po zapoznaniu się z opinią komisji.
  
§ 6 . Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację celową zawiera się umowę w formie pisemnej.
  
§ 7. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie klub sportowy sporządza
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. Wzór sprawozdania określony jest w aktualnych przepisach powszechnie obowiązujących.
  
§ 8 . Gmina może dokonywać kontroli i oceny przedmiotu umowy, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
  
§ 9. Traci moc uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
  
§ 10. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
 
 
 


 
Uzasadnienie
Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast potrzeba podjęcia uchwały wynika ze zmiany aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wzorów dokumentów koniecznych przy składaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej.

-------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r. poz. 4911 z dnia 2019-09-18

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 12:18:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145