Uchwała nr IX/86/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/86/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/19/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027, wprowadza się następujące zmiany:
a)      dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych oraz wydatków majątkowych dla roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b)      dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem           Nr 3 do uchwały,
natomiast załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027, wprowadzonej uchwałą Nr IV/19/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia  2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2019, które wynikają ze zmian w uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia   20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.
 

----------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (106kB) pdf

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć (95kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (90kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 11:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124