Uchwała nr VIII/82/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie w rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/82/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie w rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani xxx xxx na działania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczące przewlekłego postępowania w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy Nowa Wieś Wielka uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w w/w opinii, która stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Uzasadnienie
Pan Pani xxx xxx złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy skargę na działania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczące przewlekłego postępowania w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku na dwoje swoich dzieci. Sprawa została przekazana przez ten organ do załatwienia zgodnie z właściwością przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka, a następnie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Komisja zapoznała się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, a następnie wydała opinię. Ze sporządzonej opinii wynika, że przedmiotowa skarga jest bezzasadna. Przyczyny takiego rozstrzygnięcia są zawarte w opinii, która jest załącznikiem do uchwały. Ponadto wskazuje się, że zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:43:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 335