Uchwała nr VIII/80/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/80/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Wieś Wielka zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 
§ 2.
Określa się opłatę wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1,
w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym.
 
§ 3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2, za pobyt dzieci z rodzin pozostających pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/285/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 848).
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
 
 


Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, konieczne jest podjęcie uchwały dotyczącej wysokości opłat za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie. Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:39:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254