Uchwała nr VIII/76/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/76/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres do lat dziesięciu nieruchomości rolnych wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do uchwały, z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na rzecz obecnych dzierżawców lub ich następców prawnych.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu na okres do lat 10,  nieruchomości rolnych, na które obecni dzierżawcy nie wyrażą woli dalszego ich dzierżawienia lub zrezygnowali z dzierżawy w czasie jej trwania, wymienionych
w załączniku do uchwały.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


Uzasadnienie
Grunt opisany w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie może być wykorzystany jedynie pod uprawy rolne. Obowiązująca umowa dzierżawy wygasa w bieżącym roku, w związku z czym  celowe jest jej przedłużenie. Jeżeli obecny dzierżawca nie wyrazi woli dalszej dzierżawy lub zrezygnuje z dzierżawy w trakcie jej trwania, to nieruchomość zostanie wydzierżawiona stosownie do art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gmina nie prowadzi działalności rolniczej, wobec czego jedną z możliwości utrzymania użytków rolnych we właściwej kulturze rolnej jest ich wydzierżawienie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wydzierżawienie lub przedłużanie istniejących umów na dzierżawę nieruchomości powyżej 3 lat.

Załącznik (29kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:26:44)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:48:36)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241