Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VII/65/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 21 maja 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - część ul. Bydgoskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.
1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza – część ul. Bydgoskiej po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka (Uchwała Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r., zmieniona Uchwałą Nr XLII/369/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.
2.      Granice obszaru objętego planem wyznaczają: droga krajowa nr 25, południowa granica działki ewidencyjnej nr 217, trasa kolejowa, północna granica działki ewidencyjnej nr 43, które w sposób graficzny przedstawiono na rysunku planu.
3.      Integralną część uchwały stanowią:
1)     rysunek planu zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza – część ul. Bydgoskiej” w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2)     rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3)     rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)      dachu płaskim – rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 16°;
2)      dachu stromym – rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 16°, dwu- lub wielospadowy;
3)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość budynku lub jego części od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linię zabudowy:
- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,0 m,
- balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 2,0 m,
- innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami, wiatrołapy: do 2,0m;
4)      powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, tj.: przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),
- tarasów i powierzchni utwardzonych;
5)      przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6)      terenie – rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
7)      usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to: usługi handlu detalicznego, gastronomii, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych oraz inne o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko według przepisów odrębnych i nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji;
8)      zieleni naturalnej - rozumie się przez to zieleń nieurządzoną, tj. krzewy, drzewa, byliny, rośliny okrywowe, trawy i zioła;
9)      zieleni wysokiej - rozumie się przez to drzewa i krzewy o docelowej wysokości minimalnej 2,0m, przy czym nasadzenia należy realizować w trzech piętrach, tak by roślinność tworzyła zwarty pas zieleni.
 
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
 

§ 3.
Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:
1)       tereny zabudowy:
a)      usługowej oznaczony symbolem: 1U, 2U,
b)      usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oznaczone symbolami: 1U/P, 2U/P, 3U/P;
2)       tereny komunikacji:
a)       drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem: KD-GP,
b)       drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem: KD-L,
c)       dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D;
d)      dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW;
3)       teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem: ZI.
 
§ 4.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych i gospodarczych.
 
§ 5.
1.       W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1)       zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)       dla terenów oznaczonych symbolem U/P, dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych;
3)       zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;
4)       zakaz zanieczyszczania środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych;
5)       nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu;
6)       w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi;
7)       nakaz zachowania istniejących cieków i rowów – urządzeń melioracji, zgodnie z rysunkiem planu, jako otwartych z dopuszczeniem realizacji przepustów w miejscach przecięć z drogami oraz przebudowy przy założeniu zachowania celu, dla jakiego zostały one zbudowane;
8)       stosowanie indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
9)       dla całego obszaru planu, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 – wody czwartorzędowe oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 – wody trzeciorzędowe,  będących obszarem najwyższej ochrony (ONO), ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi;
10)   ochronę obszarów spływu wód podziemnych do komunalnych ujęć wody, zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi.
 
§ 6.
W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 7.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej obowiązuje strefa „W” ochrony archeologicznej, oznaczona na rysunku, dla której należy stosować przepisy odrębne.
 
§ 8.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się oświetlenie terenu dróg publicznych.
 
 
§ 9.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U:
1)    ustala się:
a)     lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych §18, przy czym dla istniejących budynków usytuowanych w części lub całości przed wyznaczoną w planie linią zabudowy dopuszcza się ich zachowanie z prawem nadbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, a rozbudowę i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linię zabudowy,
b)     lokalizację zabudowy usługowej,
c)     zakaz lokalizowania zabudowy w granicy działek,
d)     maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki,
e)     intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna 0,8,
f)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki - 30%,
g)     wysokość budynku - do 9,0 m,
h)     geometria dachu: dach płaski lub dach stromy, przy czym nie dotyczy: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
i)       minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2000 m2,
j)       lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 19 pkt 7 i 8,
k)     dostęp do terenu zgodnie z § 19 pkt 6;
2)     dopuszcza się:
a)     lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,
b)    lokalizację dojść i dojazdów,
c)     zachowanie, modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zachowaniem odpowiednich warunków ustalonych dla tego terenu.
 
§ 10.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 2U/P, 3U/P:
1)    ustala się:
a)     lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych §18, przy czym dla istniejących budynków usytuowanych w części lub całości przed wyznaczoną w planie linią zabudowy dopuszcza się ich zachowanie z prawem nadbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, a rozbudowę i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linię zabudowy,
b)     lokalizację zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,
c)     zakaz lokalizacji zakładów należących do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d)     zakaz lokalizowania zabudowy przy granicy działek,
e)     maksymalną powierzchnię zabudowy: 75% powierzchni działki,
f)      intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna - 2,25,
g)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki - 15%,
h)     wysokość budynku - do 12,0 m,
i)       geometria dachu: dach płaski lub dach stromy, przy czym nie dotyczy: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
j)       minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2500 m2,
k)     lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 19 pkt 7 i 8,
l)       dostęp do terenu zgodnie z § 19 pkt 6;
2)     dopuszcza się:
a)     zachowanie, modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zachowaniem odpowiednich warunków ustalonych dla tego terenu,
b)     lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,
c)     lokalizację dojść i dojazdów.
 
§ 11.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem: ZI ustala się:
1)     zakaz lokalizowania nowej zabudowy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
2)     dopuszczenie zachowania zieleni naturalnej,
3)     minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 90% powierzchni terenu,
4)     dostęp do terenu zgodnie z §19 pkt 6.
 
§ 12.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem: KD-GP ustala się:
1)     teren drogi publicznej – klasy głównej ruchu przyspieszonego;
2)     szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż 24,0 m;
3)     sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury technicznej i transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 13.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1KD-L, ustala się:
1)     teren dróg publicznych – klasy lokalnej;
2)     szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż 12,0 m;
3)     sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 14.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, ustala się:
1)     teren dróg publicznych – klasy dojazdowej;
2)     lokalizację fragmentu drogi zlokalizowanej poza granicami planu na terenie 5KD-D,
3)     szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż 10,0 m;
4)     dla terenów 4KD-D, 5KD-D lokalizację placu do zawracania na zakończeniu drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
5)     sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
 
§ 15.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, ustala się:
1)     teren dróg wewnętrznych;
2)     szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż 10,0m;
3)     dla terenów 1KDW i 2KDW lokalizację placu do zawracania na zakończeniu drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
4)     sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 16.
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa dla obszarów położonych w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 – wody czwartorzędowe oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 – wody trzeciorzędowe,  będących obszarem najwyższej ochrony (ONO), ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi.
 
§ 17.
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
 
§ 18.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się:
1)    uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;
2)    pas technologiczny napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15kV o szerokości po 6,0m od osi przewodu w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu;
3)    do czasu skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia zakaz lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, zgodnie z rysunkiem planu.
 
§ 19.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)    drogi publiczne: KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego;
2)    drogi publiczne: KD-L – klasy lokalnej;
3)    drogi publiczne: KD-D – klasy dojazdowej;
4)    parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;
5)    zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6)    obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego:
 
Oznaczenia terenów Obsługa komunikacyjna – oznaczenia dróg
1U 1KD-D, 1KDW, 2KDW, 3KDW
2U 1KD-D, 3KDW
1U/P 2KD-D, 1KD-L, 3KDW
2U/P 1KD-L, 3KD-D, 4KD-D
3U/P 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D
ZI 3KD-D
 
7)    na działce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych pracowników;
8)    wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z zasadami i normatywem wynikającymi z przepisów odrębnych;
9)    zakaz bezpośredniego powiązania drogi 1KDW z drogą KD-GP;
10) powiązanie drogi 1KDW z układem komunikacyjnym wyłącznie poprzez drogę 1KD-D.
 
§ 20.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1)    ustala się:
a)     lokalizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,
c)     zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, przy czym do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody,
d)     zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb,
e)     lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych,
f)      w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z  obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi,
g)     odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
h)     odprowadzanie ścieków przemysłowych po wstępnym podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
i)       odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
-        z terenów komunikacji i terenów utwardzonych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia,
-        z terenów U i U/P na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,  po wstępnym podczyszczeniu,
j)       zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
k)     zachowanie istniejącej sieci urządzeń elektroenergetycznych, z dopuszczeniem ich rozbudowy, remontu lub przebudowy;
2)    dopuszcza się:
a)     możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako słupowych;
b)     dla terenów U oraz U/P lokalizację abonenckich stacji transformatorowych zasilanych abonenckimi liniami SN z istniejącej lub projektowanej infrastruktury energetycznej.
 
§ 21.
W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ustala się powiązanie dróg 2KDW i 3KDW z drogą KD-GP wyłącznie do czasu przebudowy drogi krajowej DK25 do rangi drogi ekspresowej.
 
Rozdział III
Przepisy końcowe

 
§ 22.
Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu:
a)      dla terenów U, U/P - 30%,
b)      dla pozostałych terenów – 0,01%.
 
 
§ 23.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-----------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 60, 235 oraz 730.

Uzasadnienie (55kB) word

Załącznik nr 1 - rysunek planu (13194kB) pdf

Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza – część ul. Bydgoskiej (27kB) word


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r., pocz 3131 z dnia 2019-06-04

Opublikował: Szymon Giżycki (24 czerwca 2019, 13:14:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij