Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr IV/22/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) uchwala się, co następuje:


Rozdział I
Przepisy ogólne

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka (Uchwała Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r., zmieniona Uchwałą Nr XLII/369/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.
2. Zakres planu miejscowego obejmuje 2 obszary w Brzozie, dla których stwierdzono nieważność ustaleń na mocy Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 65/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Pozostałe obszary zostały przyjęte Uchwałą Nr XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2973 z dnia 4 czerwca 2018 r.).
3. Granice 2 obszarów objętych planem miejscowym, położonych w zasięgu obrębu Brzoza, przedstawiono na rysunku planu.
4. Integralną część uchwały stanowią:
1) rysunek planu zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej – część Brzoza” w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 12°;
2) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° do 45°, co najmniej dwuspadowy;
3) kaferkach - rozumie się przez to lukarnę, czyli pionowe okno wystające z połaci dachu, przykryte własnym daszkiem;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość budynku lub jego części od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linię zabudowy:
- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,0 m,
- balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 2,0 m,
- innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami, wiatrołapy: do 2,0m;
5) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, tj.: przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),
- tarasów i powierzchni utwardzonych;
6) przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
7) terenie – rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
 
 
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:
1) tereny zabudowy:
a) usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U,
b) usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, oznaczone symbolami: 1U/P, 2U/P;
2) tereny komunikacji:
a) dróg publicznych, oznaczone symbolami: 2KD-GP, 3KD-GP, 2KD-L,
b) drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem: 1KDW.
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych i gospodarczych;
2) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych.
 
§ 5. 1. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dla terenów oznaczonych symbolem U/P, dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych;
3) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;
4) zakaz zanieczyszczania środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych;
5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie działki budowlanej;
6) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) lokalizację i sytuowanie infrastruktury technicznej zgodnie z §18.
2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku: na terenach U i U/P nie ustala się lokalizacji zabudowy usługowej wymagającej dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 
§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się oświetlenie terenu dróg publicznych.
 
 
§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U:
1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 16,
b) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej wymagającej dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu, m.in. usług oświaty, zdrowia itd.;
c) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
d)  intensywność zabudowy:
- dla terenu 1U: minimalna – 0,01, maksymalna – 0,8,
- dla terenu 2U: minimalna – 0,01, maksymalna – 1,2,
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 30%,
f) wysokość:
- budynku usługowego - do 10,0 m,
- budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego - do 5,0 m,
- pozostałych budowli - do 10,0 m,
g) geometria dachu: dach płaski lub dach stromy dwu- lub wielospadowy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,
i) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 17, pkt 7 i 8,
j) dostęp do terenu zgodnie z § 17, pkt 6;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację jednego budynku gospodarczego albo jednego budynku garażowego albo jednego budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie wolnostojącej,
b) lokalizowanie zabudowy w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 2U/P:
1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 16,
b) lokalizację zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,
c) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej wymagającej dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu, m.in. usług oświaty, zdrowia itd.;
d) zakaz lokalizacji zakładów należących do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) maksymalną powierzchnię zabudowy: 75% powierzchni działki budowlanej,
f) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna – 2,25,
g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 15%,
h) wysokość budynków i pozostałych budowli - do 12,0 m,
i) geometria dachu: dach płaski lub dach stromy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
j) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,
k) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 17, pkt 7 i 8,
l) dostęp do terenu zgodnie z § 17, pkt 6;
2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w granicy lub 1,5 m od granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
 
§ 11. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 2KD-GP, 3KD-GP, ustala się:
1) teren drogi publicznej – klasy głównej ruchu przyspieszonego;
2) lokalizację fragmentu drogi zlokalizowanej poza granicami planu;
3) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż:
a) 8,0 m – dla terenu 2KD-GP,
b) 9,0 m – dla terenu 3KD-GP;
4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury technicznej i transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 12. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: 2KD-L ustala się:
1)  teren drogi publicznej – klasy lokalnej;
2)   szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż: 12,0 m;
3)   sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury technicznej i transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 13. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: 1KDW, ustala się:
1)  teren drogi wewnętrznej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż: 8,0 m.
 
§ 14. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
1)  ustala się:
a) dla całego obszaru, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 – wody czwartorzędowe, będącego obszarem najwyższej ochrony (ONO), ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dla całego obszaru, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 – wody trzeciorzędowe, ochronę zgodnie z  przepisami odrębnymi,
c) dla całego obszaru, ze względu na położenie w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia”, ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi,
d) ochronę obszarów spływu wód podziemnych do komunalnych ujęć wody, zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi;
2) dla terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określania ustaleń.
 
§ 15. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 3000 m2;
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 25,0m;
3) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 110°.
2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
 
§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej.
 
§ 17.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) drogi publiczne: KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego;
2) drogę publiczną: KD-L – klasy lokalnej;
3) drogę wewnętrzną KDW;
4) parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;
5) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6)  obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego:

Oznaczenia terenów Obsługa komunikacyjna – oznaczenia dróg
1U 2KD-L
2U1KDW, 2KD-L
1U/P2KD-GP – istniejący zjazd
2U/P 1KDW

      
 
7) na działce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
a)  3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
b) 1 miejsce postojowe na każde 200 m2 powierzchni użytkowej budynku o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów;
8)  wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z zasadami i normatywem wynikającymi z przepisów odrębnych.
 
§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) ustala się:
a) lokalizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) zaopatrzenie w wodę docelowo z sieci wodociągowej, do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody,
d) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb lub z odnawialnych źródeł energii, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami odrębnymi,
e) lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych,
f) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek gromadzenia odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi,
g) odprowadzanie ścieków komunalnych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
h) odprowadzanie ścieków przemysłowych po wstępnym podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
i)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
- z terenów U: do sieci kanalizacji deszczowej, na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,
- z terenów U/P: do sieci kanalizacji deszczowej, na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, po wstępnym podczyszczeniu,
- z terenów komunikacji i terenów utwardzonych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia,
j) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
k) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem energii elektrycznej, paliw takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa, ekogroszek, pellet, drewno lub źródeł energii odnawialnej,
l)  w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 70 m2;
2) opuszcza się możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako wolnostojących  lub słupowych.
 
§ 19.
W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.
 
Rozdział III
Przepisy końcowe
 

§ 20. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu:
1) dla terenów: U, U/P - 30%;
2) dla pozostałych terenów – 0,01%.
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-----------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

Załącznik nr 1 - rysunek planu (4482kB) pdf

Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej (57kB) word

Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej, inwestycji z zakresu infrastruktury (32kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r., poz. 41 z dnia 2019-01-03

Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 14:09:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij