Uchwała nr IV/21/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 20 grudnia 2018 w sprawie zaopiniowania wyznaczonego obszaru Natura 2000 Dziki Ostrów (PLH040045) w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka, na obszarze funkcjonującego Rezerwatu Przyrody Dziki Ostrów i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łąki Nadnoteckie”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm. ) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r., poz. 1614) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/21/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie zaopiniowania wyznaczonego obszaru Natura 2000 Dziki Ostrów (PLH040045) w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka, na obszarze funkcjonującego Rezerwatu Przyrody Dziki Ostrów i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łąki Nadnoteckie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm. ) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r., poz. 1614) uchwala się, co następuje:


§ 1.   Opiniuje się negatywnie propozycję wyznaczenia obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dziki Ostrów (PLH040045) w ramach działań kompensacyjnych, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: WPN-I.6332.1.2018.JD.5, dotyczącą zezwolenia na realizację działań pn. „APS – Wojskowy Kompleks Magazynowy i Naprawczy wraz z bocznicą kolejową i infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu”, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH3000026).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
Uzasadnienie
W dniu 3 grudnia 2018 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 listopada 2018 r., znak: DZP-WO.630.24.2.2018.LB, wystąpił do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o wydanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dziki Ostrów (PLH040045) w ramach działań kompensacyjnych, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: WPN-I.6332.1.2018.JD.5, dotyczącą zezwolenia na realizację działań pn. „APS – Wojskowy Kompleks Magazynowy i Naprawczy wraz z bocznicą kolejową i infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu”, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH3000026). Proponowany obszar Natura 2000 Dziki Ostrów (PLH040045) zlokalizowany ma być w całości w granicach funkcjonującego Rezerwatu Przyrody Dziki Ostrów  i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łąki Nadnoteckie”. Realizacja nowego obszaru Natura 2000 może wiązać się z ograniczeniami inwestycyjnymi wynikającymi z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, który wskazuje na szereg zakazów w związku z podejmowaniem działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Jedną z ważniejszych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym jest konieczność wyznaczenia nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 254 w rejonie miejscowości Brzoza. Uwarunkowania przestrzenne jednoznacznie wskazują na jedyną możliwość wytyczenia nowego odcinka drogi w pobliżu proponowanego obszaru Natura 2000, tj. w odległości kilkudziesięciu metrów. Roboty budowlane mogą potencjalnie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych, dla których  wyznacza się obszar Natura 2000.

--------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 13:57:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231