Uchwała nr IV/19/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 20 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/19/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na  lata  2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§  2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
                                                  
§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza  rok budżetowy.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027.
 
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669  i 693.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (104kB) pdf

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć (95kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (87kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 13:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192