Uchwała nr III/16/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 6 grudnia 2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/16/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
 
§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/320/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego
do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
 


 
 
Uzasadnienie

W dniu 15 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w związku z czym z dniem 1 stycznia 2019 r. utraci moc obowiązującą uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego jest niezbędnym warunkiem przystąpienia przez naszą Gminę do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

--------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 1693.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz 6507 z dnia 2018-12-13

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 12:23:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181