Uchwała nr III/15/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 6 grudnia 2018w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/15/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 196.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości brutto 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100) za 1 m³ ścieków.
2. Dotacja dotyczy osób fizycznych we wszystkich grupach taryfowych odprowadzania ścieków, określonych we wniosku o zatwierdzenie taryf, za wyjątkiem grupy taryfowej K-10.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31  grudnia 2019 r.
 
  
 
 

 
Uzasadnienie
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych jako dotacja do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała, stanowiąca o dopłacie do 1 m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w wysokości 1,00 zł brutto. Do projektu budżetu Gminy przyjęto dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 196.000,00 zł, która wynika z przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej projektu budżetu na rok 2019.---------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669  i 1693.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 12:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195