Uchwała nr III/13/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 6 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/13/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m ²powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,77 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych), w rozumieniu § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki o takim charakterze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.),  dla których stawka wynosi 7,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/174/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4309).
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnej granicy stawek określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. poz. 745). 
Stawki maksymalne są wyższe w porównaniu z 2018 r. o 1,6 %.
Do wysokości stawek maksymalnych podniesione zostały stawki od:
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego;
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ;
Dla pozostałych przedmiotów opodatkowania (za wyjątkiem budowli,  gruntów  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  i budynków pozostałych) podwyższone zostały stawki o kwotę       o 0,04 zł .
Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek obowiązujących dotychczas, tj. w 2017 r. i w 2018 r., określonych w uchwale Nr XXIII/174/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, pozwoli na zwiększenie wpływów budżetowych.
 

---------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 1588, 1669, 1693 i 1722.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 6501 z dnia 2018-12-13

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 12:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271