Uchwała nr III/12/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 6 grudnia 2018w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/12/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w  sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004), z  kwoty 54,36 zł za 1 dt  do kwoty 36,00 zł za 1 dt.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/246/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz.  4446).
 
§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r
 

 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca upoważnił  radę  gminy  do  podejmowania  uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia  18 października 2018 r.  średnia  cena  skupu  żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających  rok  podatkowy 2019 wynosi 54,36 za 1 dt  (1 decytona (dt ) = 0,1  tony (t) = 1 kwintal = 100 kg). 
54,36 zł  x    5 dt  = 271,80 zł   (od 1 ha gruntów rolnych)
54,36 zł  x 2,5 dt  = 135,90 zł   (od  1 ha przeliczeniowego gruntów)    
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy  o  podatku  rolnym rada gminy jest uprawniona do obniżania cen skupu określonych w ust. 2  ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.  
36,00 zł  x    5 dt  = 180,00 zł   (od 1 ha gruntów rolnych)
33,00 zł  x 2,5 dt =   90,00 zł   (od  1 ha przeliczeniowego gruntów)
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą z/s w Przysieku z dnia 20.11.2018 r., znak: L.Dz.1037/KPIR/2018
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 6500 z dnia 2018-12-13

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 12:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214