Uchwała nr III/10/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 6 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/10/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 54.546.827,28 zł zastępuje się kwotą 54.743.252,28 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 12.251.012,87 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 10.732.831,00 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.996.929,02 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.334.644,46 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 147.771,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.186.873,46 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą  49.408.607,82 zł,
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 61.135.827,28 zł zastępuje się kwotą 60.772.252,28 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  42.565.548,91 zł  zastępuje się kwotą 42.635.777,66 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  20.027.521,52 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.995.247,16 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.553.620,39 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 18.570.278,37 zł zastępuje się kwotą 18.136.474.,62 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 18.570.278,37 zł zastępuje się kwotą 18.136.474,62 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.589.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.029.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:                                                                  
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.894.381,21  zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.134.618,79 zł,      
14) w § 4 Przychody budżetu  w wysokości  10.037.450,91 zł zastępuje się kwotą 9.477.450,91 zł, rozchody  wynoszą 3.448.450,91 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 0,00 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 104.756,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  6.029.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 950.017,51 zł,
18) w § 12  Upoważnia się Wójta do :
ust. 2 zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.029.000,00 zł
ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  i kredytów do  wysokości 950.017,51 zł,
20) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

Uzasadnienie (54kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach i wydatkach (104kB) pdf

Załącznik nr 2 - dochody budżetu Gminy (381kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki budżetu Gminy (336kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (45kB) pdf

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody (29kB) pdf

Załącznik nr 6 - dotacje (43kB) pdf

Załącznik nr 7 - plan finansowy jednostek budżetowych (29kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 11:54:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241