Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XL/307/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 maja 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.[1]) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:


Rozdział I
Przepisy ogólne


§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka (uchwała Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r., zmieniona uchwałą Nr XLII/369/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.
2. Granice 9 obszarów objętych planem miejscowym, położonych w zasięgu obrębów Brzoza, Kobylarnia, Prądocin i Nowa Wieś Wielka, przedstawiono na rysunku planu.
3. Integralną część uchwały stanowią:
1) rysunek planu zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej” w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 12°;
2) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° do 45°, co najmniej dwuspadowy;
3) kaferkach - rozumie się przez to lukarnę, czyli pionowe okno wystające z połaci dachu, przykryte własnym daszkiem;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość budynku lub jego części od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linię zabudowy:
- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,0 m,
- balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 2,0 m,
- innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami, wiatrołapy: do 2,0m;
5) ogrodzeniu ażurowym - rozumie się przez to ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi przynajmniej 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;
6) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, tj.: przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budynku
na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),
- tarasów i powierzchni utwardzonych;
7)  przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
8) terenie – rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
9) usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to przedsięwzięcia, inwestycje nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej, niezwiązaną z działalnością produkcyjną tj.: usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m2, gastronomii, handlu, bankowości, administracji, oświaty, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych.
 
 
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

 
§ 3.
Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
na rysunku planu:
1) tereny zabudowy:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,
b) mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U,
c)  usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U,
d) usługowej – usług publicznych, oznaczony symbolem: Up,
e) usługowej – usług oświaty, oznaczony symbolem: Uo,
f) usługowej – usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem: US,
g) usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, oznaczone symbolami: 1U/P, 2U/P;
2) tereny komunikacji:
a) dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-GP, 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D,
b) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: 1KDxs, 2KDxs, 3KDxs,
c) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW;
3) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony symbolem: WS.
 
§ 4.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) wolnostojących urządzeń reklamowych i szyldów o powierzchni reklamy większej niż 1,0 m2,  z wyłączeniem pkt 2 lit. d), 
b) ogrodzeń o pełnych o przęsłach z  typowych żelbetowych elementów prefabrykowanych,
c) blaszanych budynków garażowych i gospodarczych;
2)  dopuszcza się lokalizację:
a) tablic informacyjnych,
b) obiektów małej architektury,
c) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,5 m,
d) dla terenów U/P i U wolnostojących urządzeń reklamowych i szyldów
o powierzchni reklamy nie większej niż 3,0 m2 zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 24.
 
§ 5.
1. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dla terenów oznaczonych symbolem U/P, dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych;
3) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;
4) zakaz zanieczyszczania środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych;
5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie działki budowlanej;
6) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) nakaz zachowania istniejącego rowu melioracyjnego, zgodnie z rysunkiem planu, jako otwartego z dopuszczeniem realizacji przepustów w miejscach przecięć
z drogami oraz przebudowy przy założeniu zachowania celu, dla jakiego zostały one zbudowane;
8) lokalizację i sytuowanie infrastruktury technicznej zgodnie z §26.
2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się, nakaz dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, tj:
1) dla terenów oznaczonych symbolami MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
3) dla terenu oznaczonego symbolem US jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
4) dla terenu oznaczonego symbolem Uo jak dla terenów zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
5) dla terenu oznaczonego symbolem Up, w przypadku lokalizowania usług oświaty jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku lokalizowania usług sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, w przypadku lokalizowania usług opieki społecznej jak dla terenów przeznaczonych pod domy opieki społecznej.
 
§ 6.
W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 7.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, obowiązuje strefa „W” ochrony archeologicznej, oznaczona na rysunku planu, dla której należy stosować przepisy odrębne.
 
§ 8.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) zachowanie jednorodnego wyglądu obiektów małej architektury;
2) oświetlenie terenu dróg publicznych.
 
§ 9.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN:
1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 24, przy czym
dla istniejących budynków usytuowanych w części lub całości przed wyznaczoną w planie linią zabudowy dopuszcza się ich zachowanie z prawem nadbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, a rozbudowę i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linię zabudowy,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
c) zakaz lokalizowania zabudowy w granicy działek, z zastrzeżeniem pkt 2 lit c),
d) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,
e) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna - 0,6,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 45%,
g) wysokość:
- budynku mieszkalnego - do 9,0 m,
- budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego – do 5,0 m,
- pozostałych budowli - do 6,0 m,
h) geometria dachu:
- budynku mieszkalnego – dach stromy dwu- lub wielospadowy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
- budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego – dach płaski lub dach stromy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść;
i) wykończenie zewnętrzne budynków:
- dla budynku mieszkalnego, zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
- ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych),
- kolorystyka elewacji – stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych takich jak: tynk w odcieniach bieli lub kolorów szarych, piaskowych lub beżowych, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny;
j) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 700 m2, z zastrzeżeniem lit. k, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,
k) teren 4MN nie stanowi odrębnej działki budowlanej, stanowi kontynuację zagospodarowania działek położonych poza granicami opracowania,
l) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 25, pkt 9 i 10,
m) dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8;
2) dopuszcza się:
a) dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
b) lokalizację jednego budynku gospodarczego albo jednego budynku garażowego albo jednego budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie wolnostojącej,
c) lokalizowanie budynku garażowego, gospodarczego, gospodarczo-garażowego wolnostojącego o wysokości nie większej niż 3,0 m w granicy działki w głębi kwartału, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 10.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U:
1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 24, przy czym
dla istniejących budynków usytuowanych w części lub całości przed wyznaczoną w planie linią zabudowy dopuszcza się ich zachowanie z prawem nadbudowy
i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, a rozbudowę
i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linię zabudowy,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej lub usługowej wolnostojącej,
c) lokalizację usług nieuciążliwych,
d) zakaz lokalizowania zabudowy w granicy działek, z zastrzeżeniem pkt 2 lit c), d),
e) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,
f) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna - 0,6,
g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 45%,
h) wysokość:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego - do 9,0 m,
- budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego – do 5,0 m,
- pozostałych budowli - do 6,0 m,
i) geometria dachu:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego – dach stromy dwu- lub wielospadowy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
- budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego – dach płaski lub dach stromy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
j) wykończenie zewnętrzne budynków:
- dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,
- ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej ( i ich pochodnych),
- kolorystyka elewacji – stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych takich jak: tynk w odcieniach bieli lub kolorów szarych, piaskowych lub beżowych, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny,
k) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- dla terenów 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 9MN/U - 600 m2,
- dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 8MN/U - 900 m2,
przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,
l) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 25, pkt 9 i 10,
m) dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8;
2) dopuszcza się:
a) dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
b) lokalizację jednego budynku gospodarczego albo jednego budynku garażowego albo jednego budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie wolnostojącej,
c) lokalizowanie budynku garażowego, gospodarczego, gospodarczo-garażowego wolnostojącego o wysokości nie większej niż 3,0 m w granicy działki w głębi kwartału, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) na terenie 4MN/U lokalizowanie zabudowy w granicy działki, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
 
§ 11.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U:
1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 24,
b) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
c)  intensywność zabudowy:
- dla terenów 1U, 3U: minimalna – 0,01, maksymalna – 0,8,
- dla terenu 2U: minimalna – 0,01, maksymalna – 1,2,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 30%,
e) wysokość:
- budynku usługowego - do 10,0 m,
- budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego - do 5,0 m,
- pozostałych budowli - do 10,0 m,
f) geometria dachu: dach płaski lub dach stromy dwu- lub wielospadowy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- dla terenu 3U – 400 m2,
- dla terenów 1U, 2U - 3000 m2,
przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,
h) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 25, pkt 9 i 10,
i) dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację jednego budynku gospodarczego albo jednego budynku garażowego albo jednego budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie wolnostojącej,
b)  lokalizowanie zabudowy w granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 12.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: Up:
1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 24,
b) lokalizację zabudowy usługowej – usług publicznych,
c) zakaz lokalizowania zabudowy w granicy działek,
d) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,
e) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna 0,8,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 30%,
g) wysokość:
- budynku usługowego - do 9,0 m,
- budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego - do 5,0 m,
- pozostałych budowli - do 6,0 m,
h) geometria dachu: dach płaski lub dach stromy dwu- lub wielospadowy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,
j) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 25, pkt 9 i 10,
k) dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8;
2) dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczego albo jednego budynku garażowego albo jednego budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie wolnostojącej.
 
§ 13.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: Uo ustala się:
1)  lokalizację zabudowy usługowej – usług oświaty;
2) teren Uo nie stanowi odrębnej działki budowlanej, stanowi kontynuację zagospodarowania działek położonych poza granicami opracowania;
3) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 25, pkt 9 i 10;
4) dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8.
 
§ 14.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem: US ustala się:
1) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 24;
2) zakaz lokalizowania zabudowy w granicy działek;
3)  maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;
4) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna – 0,6;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 50%;
6) wysokość budynków i pozostałych budowli – do 9,0 m;
7) geometria dachu: dach płaski lub dach stromy dwuspadowy, przy czym ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść;
8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami;
9) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 25, pkt 9 i 10;
10)  dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8.
 
§ 15.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 2U/P:
1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych § 24,
b) lokalizację zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,
c) zakaz lokalizacji zakładów należących do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) maksymalną powierzchnię zabudowy: 75% powierzchni działki budowlanej,
e) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna – 2,25,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 15%,
g) wysokość budynków i pozostałych budowli - do 12,0 m,
h) geometria dachu: dach płaski lub dach stromy, przy czym ustalone parametry
nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść,
i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000 m2, przy czym zasady podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,
j) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 25, pkt 9 i 10,
k) dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8;
2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w granicy lub 1,5 m od granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 16.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-GP, ustala się:
1) teren drogi publicznej – klasy głównej ruchu przyspieszonego;
2) lokalizację fragmentu drogi zlokalizowanej poza granicami planu;
3) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż:
a) 5,0 m – dla terenu 1KD-GP,
b) 8,0 m – dla terenu 2KD-GP,
c) 9,0 m – dla terenu 3KD-GP;
4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury technicznej i transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 17.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1KD-L, 2KD-L ustala się:
1) teren drogi publicznej – klasy lokalnej;
2) lokalizację fragmentu drogi zlokalizowanej poza granicami planu dla terenu 1KD-L;
3) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż:
a) 5,0 m – dla terenu 1KD-L,
b) 12,0 m – dla terenu 2KD-L;
4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury technicznej i transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 18.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, ustala się:
1)  teren dróg publicznych – klasy dojazdowej;
2)  lokalizację fragmentu drogi zlokalizowanej poza granicami planu na terenach 2KD-D, 5KD-D, 7KD-D, 10KD-D,
3) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż 10,0 m: dla terenów 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 8KD-D, 9KD-D;
4) lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika;
5) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 19.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1KDxs, 2KDxs, 3KDxs, ustala się:
1) teren komunikacji – ciąg pieszo-jezdny;
2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż 4,0 m;
3) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 20.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, ustala się:
1) teren dróg wewnętrznych;
2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniejszą niż:
a) 4,0 m dla terenu 2KDW,
b) 7,0 m dla terenu 3KDW,
c) 8,0 m dla pozostałych terenów;
3) lokalizację placu do zawracania na zakończeniu drogi, zgodnie z rysunkiem planu dla terenów 2KDW, 4KDW;
4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 21.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem WS:
1)       ustala się:
a)       zachowanie istniejących wód powierzchniowych,
b)       dostęp do terenu zgodnie z § 25, pkt 8;
2)       dopuszcza się:
a)       lokalizację urządzeń służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej,
b)       pomostów, mostków, kładek.
 
§ 22.
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
1) ustala się:
a)dla całego obszaru, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 – wody czwartorzędowe, będącego obszarem najwyższej ochrony (ONO), ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi;
b)  dla części obszaru oznaczonej na rysunku planu, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 – wody trzeciorzędowe, ochronę zgodnie z  przepisami odrębnymi,
c)  dla części obszaru oznaczonej na rysunku planu, ze względu na położenie
w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia, ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi,
d) ochronę obszarów spływu wód podziemnych do komunalnych ujęć wody, zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi;
2) dla terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określania ustaleń.
 
§ 23.

1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału:
1)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m2;
2)  minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 25,0m;
3)  kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego: od 70°
do 110°.
2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.
 
§ 24.
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się:
1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;
2) pas technologiczny napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia 400kV o szerokości po 40,0m od osi linii w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu;
3) do czasu skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia, zakaz lokalizowania obiektów budowlanych
z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia 400kV, zgodnie
z rysunkiem planu.
 
§ 25.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) drogi publiczne: KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego;
2) drogi publiczne: KD-L – klasy lokalnej;
3) drogi publiczne: KD-D – klasy dojazdowej;
4) ciągi pieszo-jezdne: KDxs;
5) drogi wewnętrzne KDW;
6) parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;
7) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego:  
tabela
tabela

9) na działce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
a) 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
c) 1 miejsce postojowe na każde 200 m2 powierzchni użytkowej budynku o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów;
10)   wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z zasadami i normatywem wynikającymi z przepisów odrębnych;
11) powiązanie drogi 1KD-D z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez skrzyżowania z drogami 3KD-D, 4KD-D oraz od strony północnej i południowej
z drogami zlokalizowanymi poza granicami planu.
 
§ 26.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
ustala się:
a) lokalizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)  powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) zaopatrzenie w wodę docelowo z sieci wodociągowej, do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody,
d) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb lub z odnawialnych źródeł energii, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami odrębnymi,
e) lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych,
f) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi,
g) odprowadzanie ścieków komunalnych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
h) odprowadzanie ścieków przemysłowych po wstępnym podczyszczeniu
do kanalizacji sanitarnej przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
i) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
-  z terenów MN, MN/U, U, Up, Uo, US: do sieci kanalizacji deszczowej,
na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,  
-  z terenów komunikacji i terenów utwardzonych za pomocą urządzeń
do powierzchniowego odwodnienia,
-  z terenów U/P: do sieci kanalizacji deszczowej, na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, po wstępnym podczyszczeniu,
j)  zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
k) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem energii elektrycznej, paliw takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa, ekogroszek, pellet, drewno lub źródeł energii odnawialnej,
l) zakaz stosowania w budynkach pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy,
m) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 70 m2;
1) dopuszcza się możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako wolnostojących  lub słupowych.
 
§ 27.
W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.
 
Rozdział III
Przepisy końcowe

 
§ 28.
Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu:
a) dla terenów MN, MN/U, U, U/P - 30%,
b) dla pozostałych terenów – 0,01%.
 
§ 29.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie (54kB) word

Załącznik nr 1 - rysunek planu (3186kB) pdf

Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej (58kB) word

Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej inwestycji z zakresu infrastruktury (33kB) word

----------------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, oraz z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz.1566.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 2973 z dnia 2018-06-04

Opublikował: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 09:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij