Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVI/287/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2018


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, w  tym zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
§ 2.
1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, złożony w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 3.1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa do Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej w terminie do dnia 5 każdego miesiąca informację, o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Liczba uczniów wskazana w informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę
do obliczenia kwoty dotacji  na dany miesiąc.
 
§ 4. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa do Wójta Gminy w Nowej Wsi Wielkiej roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego  załącznik nr 3 do uchwały.
 
§ 5.1. Kontrolę jednostki dotowanej przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej i Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
3. Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, o planowanym terminie i zakresie kontroli z wyprzedzeniem co najmniej na trzy dni przed terminem kontroli.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
5. Kontroli podlega prawidłowość pobierania dotacji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, wykazywanych  w informacjach o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w zakresie, o którym mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania w przedszkolu.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została  wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 
§ 6.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół stanowi przedstawienie wyników przeprowadzonej kontroli.
2. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni o tym zapis w protokole.
7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
 
§ 7.
Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXIII/181/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Pom. z 2016 r. poz. 4310).
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
 
 
 


Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2018 roku straciły moc przepisy ustawy o systemie oświaty, zawierające delegację do określania przez Radę Gminy trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowych na podstawie art. 90 ust. 4. Odpowiednie upoważnienie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność  uchwalenia przez Radę Gminy nowych regulacji określających tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.-------------------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130.


Załącznik nr 1 (26kB) word

Załącznik nr 2 (25kB) word

Załącznik nr 3 (25kB) word

Opublikował: Szymon Giżycki (16 lutego 2018, 13:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij