Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVI/278/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXII/166/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej, wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
     „8) Prądocin przy ul. Letniskowej - granice obszaru objętego projektem planu
     wyznaczają zewnętrzne granice geodezyjne kompleksu działek ewidencyjnych nr 112/98,  
    112/102, 112/100, 112/101, 112/30, 112/31, 112/41, 112/40, 112/39, 112/61, 112/62,       
    112/63, 112/67 i 112/66 wraz  z  częściami działek nr 112/3, 112/65 i 112/35, w sposób
    graficzny przedstawiony w załączniku nr 8”,
2) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do  niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 


Uzasadnienie
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej  została podjęta w celu dokonania niezbędnych zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac nad projektem planu zostały wykonane pogłębione analizy zgodności oczekiwanych zmian z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Analiza wykazała brak zgodności oczekiwanego przeznaczenia działki ew. nr 182/7 w Prądocinie na cele mieszkaniowe z kierunkami rozwoju w studium, określonymi jako obszar produkcji i usług. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie planu miejscowego jest możliwe po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W niniejszym przypadku takie naruszenie ma miejsce. Natomiast brak sporządzenia planu dla tej działki nie uniemożliwi jej wykorzystania, nadal będzie bowiem możliwość jej zagospodarowania na cele usługowe, zgodnie z dotychczas obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego zasadne jest zmniejszenie granic sporządzenia planu do obszarów, w których przeznaczenia nie będą naruszały ustaleń  studium. Przygotowany został nowy załącznik graficzny, określający jeden z obszarów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

-------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz. 1566.

Załącznik - zakres opracowania plnu (354kB) plik
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (16 lutego 2018, 13:27:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij