Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr XXI/152/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 września 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIV/107/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia   2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 40.977.235,06 zł zastępuje się kwotą 43.199.610,78 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 9.922.713,08 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje po zmianach wynoszą 10.447.436 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 15.600 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.508.816,66 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje  1.408.816,66 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 39.794.869,06 zł zastępuje się kwotą 41.690.794,12 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 44.749.528,06 zł zastępuje się kwotą   46.971.903,78 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  33.899.110,06 zł  zastępuje się kwotą  35.826.555,78 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  17.167.591,50 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.931.978,00 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 559.960,00 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 10.850.418 zł zastępuje się kwotą 11.145.348 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 10.850.418 zł zastępuje się kwotą 11.145.348 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3.772.293 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości   3.772.293 zł,         
14) w § 4 Przychody budżetu  kwotę 6.857.042,24 zł zastępuje się kwotą 7.073.820,27 zł, rozchody kwotę 3.084.749,24 zł zastępuje się kwotą  3.301.527,27 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi  20.000 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi  66.198 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  3.772.293 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 2.863.124,86 zł,
18) w § 12 ust. 3 Upoważnia się wójta do: spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 2.863.124,86 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

-----------------------------------------------------------
[1] z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454,
[2] z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.

Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach i wydatkac (121kB) pdf

Załącznik nr 2 -Dochody budżetu Gminy (329kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki budżetu Gminy (280kB) pdf

Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne (38kB) pdf

Załącznik nr 5 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (28kB) pdf

Załącznik nr 6 - zadania zlecone (91kB) pdf

Załącznik nr 7 - przychody i rozchody (36kB) pdf

Załącznik nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok (38kB) pdf

Załącznik nr 9 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016 (38kB) pdf

Uzasadnienie (89kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (5 lutego 2018, 08:08:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij