Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXIV/256/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” o numerze RPKP.10.01.02-04-0005/17

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” (nr projektu: RPKP.10.01.02-04-0005/17), złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.
 
§ 2.
Wysokość wkładu własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w realizację projektu wynosi 10.752,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 00/100) i jest to wkład w formie niepieniężnej, zostanie on zabezpieczony w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r., gdyż realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2018-2019.
 
§ 3.
Całkowita wartość projektu wynosi 214.865,00 zł (słownie złotych: dwieście czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 00/100), w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 204.113,00 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące sto trzynaście 00/100).
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie

Dnia 3 listopada 2017 r. Gmina Nowa Wieś Wielka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” (nr projektu: RPKP.10.01.02-04-0005/17) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Dnia 11 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyły się negocjacje dotyczące złożonego projektu.
W toku negocjacji ustalono końcową wartość projektu wynoszącą 214.865.00 zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 204.113,00 zł . Pozostała kwota, tj. 10.752,00 zł, stanowi wkład własny Gminy. Celem projektu jest wsparcie z zakresu kształtowania kluczowych kompetencji oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Istotne jest, aby nauczyciele kierowali procesem uczenia się uczniów w taki sposób, by kształtować kompetencje niezbędne na rynku pracy w celu przystosowania się do zmieniających się potrzeb, aby uczniowie byli wdrożeni do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone będą dla uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum oraz klas VII Szkoły Podstawowej, do której w nowej sieci szkół włączone będzie przedmiotowe gimnazjum. Celowość wsparcia nauczycieli w zakresie prowadzenia systemowych działań doradczo-zawodowych w szkole wynika z diagnozy przeprowadzonej wśród nauczycieli, zdaniem których potrzebne jest podniesienie ich kompetencji zwłaszcza w takich kwestiach jak: kluczowe wiadomości, umiejętności i postawy zapisane w Krajowej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji, formy edukacji – sposoby nabywania kompetencji i kwalifikacji oraz drogi walidacji, zawody i profesje XXI wieku, w tym oczekiwania pracodawców wobec pracowników przyszłości, kształtowanie postawy pro aktywności u młodych ludzi, poczucia własnej wartości, autoprezentacji, radzenia sobie ze zmianą oraz gotowości do samorozwoju
i uczenia się przez całe życie. Umiejętności Technologie Informacyjno- Komunikacyjne są kluczowe na dzisiejszym rynku pracy, dlatego istotne jest, by uczniowie mogli korzystać z narzędzi TIK podczas nauki w szkole oraz żeby nauczyciele byli dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK. Pozwoli to na prowadzenie zajęć, które będą atrakcyjniejsze dla uczniów. Z diagnozy wynika, iż szkoła ma do dyspozycji niewystarczającą ilość sprzętu, by nauczyciele mogli regularnie prowadzić zajęcia z wykorzystaniem TIK oraz by uczniowie mieli możliwość regularnego nabywania umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. Projekt przewiduje doposażenie szkoły  niezbędny sprzęt. Diagnoza została przeprowadzona przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Impuls do Rozwoju Edukacji. Diagnozę zatwierdził organ prowadzący. Pierwotnie diagnoza została opracowana dla Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej. Z uwagi na reformę oświaty przeprowadzona została również diagnoza dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej. Wyniki diagnozy potwierdzają ujawnione problemy we wcześniejszej diagnozie i tym samym zasadność udzielenia wsparcia. Gimnazjum zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, wobec czego założenia projektu dotyczy również uczniów kl. 7 tej szkoły.
Z diagnozy wynika, iż problemy zostały zidentyfikowane u 90 uczniów i 20 nauczycieli. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi warunek podpisania umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy”.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (15 grudnia 2017, 18:22:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij