Uchwała nr XXIII/178/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 listopada 2016w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/178/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 196.000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
 
§ 2. 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości brutto 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100) za 1 m³ ścieków.
2. Dotacja dotyczy osób fizycznych we wszystkich grupach taryfowych odprowadzania ścieków, określonych we wniosku o zatwierdzenie taryf, za wyjątkiem grupy taryfowej K-10.
 
§ 3. Uchwała obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
 
  


 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych jako dotacja do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała, stanowiąca o dopłacie do 1 m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w wysokości 1,00 zł brutto. Do projektu budżetu Gminy przyjęto dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 196.000 zł, która wynika z przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej projektu budżetu.

--------------------------------------------------------
[1] poz. 1579,
[2]z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626 i 1877,  z 2015 r. poz. 38, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1297 i 1454.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 grudnia 2016, 09:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356