Strona główna  >  Uchwały  >  2005

Uchwała nr XXXII/327/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109 ust. 1, art. 122 i art. 128 ust. 2, pkt 1, w związku z art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 112, art. 116 ust. 4, art. 117, art. 118 ust. 1, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ) , w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:


     § 1.1 Określa prognozowane DOCHODY  budżetu gminy na kwotę      19.172.939 zł
1) dochody własne                                                                              9.299.991 zł
2) subwencja ogólna                                                                           5.739.257 zł
3) dotacje                                                                                          4.133.691 zł
     2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej      przedstawia załącznik Nr 1.
 
 
 
     § 2.1 Określa WYDATKI  budżetu gminy na kwotę                           21.392.939 zł
1) wydatki bieżące                                                                             15.189.089 zł
2) wydatki majątkowe                                                                          6.203.850 zł
    w tym inwestycyjne                                                                          6.203.850 zł
     2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na:
 
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                        7.811.730 zł
2) dotacje                                                                                             647.873 zł
3) obsługę długu                                                                                    310.450 zł
    3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały         klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
 
 
 
§ 3.1 DEFICYT BUDŻETOWY                                                                                       2.220.000 zł
zostanie   sfinansowany   przychodami  pochodzącymi  z:
1)  pożyczek  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w kwocie                                                                 1.095.000 zł

2)  przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie                                                                        770.000 zł
 
3) kredytów bankowych zaciągniętych w bankach krajowych                          355.000 zł
 
2. PRZYCHODY BUDŻETU ( zgodnie z załącznikiem  Nr 11)                       2.958.400 zł

w tym: 
 
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej                                                                                    770.000 zł
2) z kredytów  i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych                    2.188.400 zł
 
 
3. ROZCHODY BUDŻETU ( zgodnie z załącznikiem Nr 11 )                           738.400 zł
w tym spłata długu publicznego wykup obligacji z BGK 
 
§ 4. Określa plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego
 
1) przychody w kwocie                                                                         1.882.210 zł
2) wydatki w kwocie                                                                             1.879.939 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 7 )
 
 § 5. Określa plan przychodów i wydatków  dochodów własnych
1) przychody w kwocie                                                                             17.770 zł
2) wydatki w kwocie                                                                                 17.770 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 8 )
 
 § 6. Określa środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  
 1) przychody w kwocie                                                                            38.000 zł
2) wydatki w kwocie                                                                                38.000 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 10 )
  
 § 7. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)
 
1) dochody w kwocie                                                                           2.656.266 zł
2) wydatki w kwocie                                                                            2.656.256 zł
 
 
 § 8. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego ( zgodnie z załącznikiem Nr 4)
 
1) dochody w kwocie                                                                              50.000 zł
2) wydatki w kwocie                                                                               50.000 zł

§ 9. Określa dochody związane z realizacją własnych zadań  bieżących
i inwestycyjnych ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 )
1) dochody w kwocie                                                                          1.247.425 zł
 
§ 10. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych Gminie i odprowadzanych do budżetu
państwa w wysokości                                                                              49.200 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 12 ) . 
 
§ 11. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych  w kwocie                        388.800 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr  9)
  
§ 12. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych  w kwocie                           135.000 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr  9)

§ 13. Ustala się wielkość dotacji celowych w kwocie                                    124.073 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 9 ) 

 
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
 
1. Spłaty zobowiązań  z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji
i zaciągniętych pożyczek na kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 14)             738.400 zł
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu  oraz   prefinansowaniem
zadań realizowanych z budżetu UE ( w ramach  Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego )    do kwoty                                       1.000.000 zł 
3. dokonywania zmian w budżecie Gminy po stronie wydatków
polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków
między rozdziałami i paragrafami  w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
4. lokowania wolnych środków budżetowych ( dokonywania lokat
krótkoterminowych ) na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 15. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie                                                   80.000 zł
 
§ 16. Określa się kwotę dochodów w wysokości                                          125.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
kwotę wydatków  w wysokości                                                                  125.000 zł
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
§ 17. Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku
budżetowego w wysokości                                                                    6.158.400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13 oraz planowane spłaty zobowiązań
na 2006 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 14)
 
§ 18. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi gminy na lata 2006-2008 w kwocie                                 11.981.000 zł 
( zgodnie z załącznikiem Nr  15)
 
§ 19. Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie                            826.350 zł
 
 
§ 20. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.  w szczegółowości uchwały budżetowej.
 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
Załączniki:
 
1) Budżet Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2006 – dochody,
2) Budżet Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2006 – wydatki,
3) Plan finansowy na 2006 rok zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami,
4) Plan finansowy na 2006 rok zadań realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z
      jednostkami samorządu terytorialnego,
5) Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji
      i własnych zadań bieżących gmin na 2006 rok.
6) Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2006 rok,
7) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok ,
8) Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2006 rok,
9) Wykaz dotacji przyznanych z budżetu gminy na 2006 rok,
10) Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki                  
Wodnej na 2006rok,
11) Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok,
12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych     
       jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 rok,
13) Prognozowane kwoty długu na 2006 rok,
14) Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne,
15) Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2006-2008,
16) Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok,
 
Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

      

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.


 


Opublikował: Renata Sitek (5 stycznia 2006, 10:14:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2424

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij