Uchwała nr XXXII/326/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 grudnia 2005w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/326/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do uchwały wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
§ 2.Ustala się w załączniku nr 2 do uchwały plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

 

Uzasadnienie

Ustala się wykaz planowanych wydatków  budżetu gminy i plan finansowy wydatków  budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Niewykorzystane środki z wymienionych zadań przenosi  się do realizacji w 2006 r. w celu sfinansowania rozpoczętych zadań i ostateczny termin dokonania wydatków ustala się na dzień  30 kwietnia  2006 roku  i  30 czerwca 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (3 stycznia 2006, 16:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2263