Strona główna  >  Uchwały  >  2005

Uchwała nr XXXII/324/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok,  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1  ust.1 w pozycji  DOCHODY   kwotę 17.514.263 zł zastępuje się kwotą
 
17.514.263 zł
2) w § 1 ust.1  pkt 1 dochody własne) kwotę 9.155.823 zł zastępuje się kwotą
  9.155.823 zł
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 3.010.008 zł zastępuje się kwotą
 3.010.008 zł
4) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 19.201.613 zł zastępuje się kwotą 
 
 19.201.613 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 14.329.587 zł zastępuje się kwotą
 
  14.339.560 zł    
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 4.872.026 zł zastępuje się kwotą
 
4.862.053 zł
    w tym inwestycyjne kwotę 4.872.026  zł zastępuje się kwotą
    4.862.053 zł
7) w § 2 ust. 2 pkt  ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę        
    7.052.377 zł zastępuje się kwotą
 
 
7.070.253 zł
8) w § 7.  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.240.678 zł zastępuje się kwotą 2.240.678 zł, wydatki w kwocie 2.240.678 zł zastępuje się kwotą 2.240.678 zł.
 
9) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
10) załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
11) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
 
12) załącznik Nr  8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
13) załącznik Nr  11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 
14) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
15) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami                          i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
       
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

Uzasadnienie do  uchwały Nr XXXII/324/05
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z  dnia  28 grudnia  2005 r.

WYDATKI  
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1.W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o 274 zł, z tego:
a) w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan dotacji              o 10.500 zł,  z kwoty 397.970 zł do kwoty 408.470 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy                               nr XXI/2005/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. dotacja do wody doprowadzanej gminnymi urządzeniami wodociągowymi wynosi 16.470 zł, dotacja do odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi 381.500 zł i uchwałą nr XXI/206/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. dotacja                        na dofinansowanie do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy                 od osób fizycznych przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 10.500 zł.                             Zmniejszono o 226 zł  wydatki  w zadaniu inwestycyjny pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chmielnikach” ( z kwoty 6.000 zł do kwoty 5.774 zł),
b) w rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zmniejszono o 10.000 zł zaplanowane wydatki, na dofinansowanie  projektu pn. „ Z historią w nowoczesność” opracowanego w ramach działania Pilotażowego Programu Leader+, realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
2. W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono planowane wydatki o18.990 zł z tego ,                           
a) o 19.368 zł zwiększono wydatki na opłaty za zakup i transport kamienia,  
b) o 378 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa skweru, parkingu w centrum Nowej Wsi Wielkiej” ( z kwoty 36.000 zł do kwoty 35.622 zł),
3.W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszono planowane wydatki o 17.726 zł, z uwagi na mniejsze wykonanie wydatków od zaplanowanych                         do wykonania w 2005 r., zakup materiałów biurowych i usług związanych z opłatami pocztowymi, bankowymi, 
4.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono planowane wydatki o 5.500 zł, z  przeznaczeniem                          na opłaty za pobór  wody,  energię elektryczną i energię cieplną,
5. W dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75809 – Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono planowane wydatki o 8 zł, z uwagi na zawarte porozumienie                  ze Starostwem Powiatowym o  dotacji w wysokości 15.384 zł, 
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się planowane wydatki o 1.391 zł,                        z przeznaczeniem do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,  z tego:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwotę 9.258 zł, z przeznaczeniem na  podatek od wynagrodzeń                  w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,
b) w rozdz. 80104 – Przedszkola przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej i zwiększa się planowane wydatki o 815 zł, z przeznaczeniem na podatek                             od wynagrodzeń, zakup żywności oraz opłaty za wodę i kanalizację ,
c) w rozdz. 80110 – Gimnazja przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.418 zł, z przeznaczeniem na podatek od wynagrodzeń,
d) w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 178 zł, z przeznaczeniem na podatek                              od wynagrodzeń,
e) w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 689 zł, z przeznaczeniem na podatek od wynagrodzeń,
f) w rozdz. 80195 – pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki o 2.206 zł                      w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych  na konkursy,
 
7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia przenosi się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.149 zł, z uwagi na zaplanowanie środków finansowych w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne na realizację programu pn. „ Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży, zapobieganie śwince, odrze i różyczce Witaj Szkoło”, w wysokości 6.000 zł wydatkowano    4.851 zł, zwróconą do budżetu kwotę 1.149 zł przeznaczyć do rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne na realizację programu „ Zdrowe zęby to kapitał, o który warto dbać”, ( plan 5.000 zł po zmianie wynosi 6.149 zł),  
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej zmniejszono            o 312 zł wydatki  inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup gruntu i nieruchomości”            ( z kwoty 90.000 zł do kwoty 89.688 zł),
9.W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zwiększono plan  wydatków  o 1.391 zł, z przeznaczeniem na podatek od wynagrodzeń i zakup żywności, 
10.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono o 9.057 zł  planowane wydatki inwestycyjne , w tym:                 w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Brzozie               i Nowej Wsi Wielkiej o 5.479 zł ( z kwoty 20.000 zł do kwoty 14.521 zł) i w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Opracowanie studium wykonalności i wykup gruntu pod budowę kanalizacji sanitarnej w Olimpinie” o 3.578 zł ( z kwoty 22.749 zł do kwoty 19.171 zł),
11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono  planowane wydatki  o 2.339 zł, w tym o 9.839 zł zwiększono wydatki na opłaty za energię elektryczną i cieplną oraz o 7.500 zł zmniejszono planowane wydatki z zakupu materiałów, usług remontowych i usług pozostałych.              
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian  i wynosi  19.201.613 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi  1.687.350 zł .

  

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


 


Opublikował: Renata Sitek (3 stycznia 2006, 15:39:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij